Regulamin

Regulamin – Wirtualna Triada Poczty Polskiej

ORGANIZATOR

Organizatorem Wirtualnej Triady Poczty Polskiej, zwanej dalej Wydarzeniem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

Współorganizatorem Biegu jest Poczta Polska Spółka Akcyjna.

CEL

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.
 3. Zebranie środków finansowych na potrzeby Fundacji “Pocztowy Dar”.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Na Wydarzenie składają się trzy dyscypliny: marsz, bieg, jazda na rowerze.
 2. Zawodnik może wziąć udział w Wydarzeniu w dniach 16-31 października 2021.
 3. Zawodnik ma do wyboru następujące dystanse w poszczególnych dyscyplinach: 
  1. marsz – 5 km, 10 km,
  2. bieg – 2 km, 5 km, 10 km,
  3. jazda na rowerze – 10 km, 15 km.
 4. Decydując się na ukończenie całej Triady, zawodnik musi ukończyć po jednym dystansie z każdej dyscyplin Wydarzenia.
 5. Zawodnik swoją dyscyplinę może pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.
 6. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

LIMIT CZASU

 1. Zawodników nie obowiązuje limit czasu na żadnym z dystansów w żadnej z dyscyplin.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Ograniczenia wiekowe na poszczególnych dystansach w poszczególnych dyscyplinach:
  • MARSZ – nie ma ograniczeń wiekowych co do uczestnictwa,
  • BIEGANIE
   1. na dystansie 2 km nie ma ograniczeń wiekowych co do uczestnictwa. Na tym dystansie mogą startować również dzieci,
   2. na dystansie 5 km prawo startu mają osoby urodzone w roku 2009 lub wcześniej,
   3. na dystansie 10 km prawo startu mają osoby urodzone w roku 2006 lub wcześniej.
  • JAZDA NA ROWERZE
   1. na dystansie 10 km prawo startu mają osoby urodzone w roku 2009 lub wcześniej,
   2. na dystansie 15 km prawo startu mają osoby urodzone w roku 2006 lub wcześniej.

 2. W dyscyplinie BIEGANIE Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim oraz z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia możliwe są do 31 października 2021 roku włącznie.
 5. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie wybranej aktywności. Nie jest to warunek konieczny.
 6. W każdym pakiecie startowym znajdować się będzie chusta wielofunkcyjna, magnes oraz medal. 
 7. Każdy z zawodników może dokupić koszulkę techniczną marki AdRunaline do swojego pakietu. 

ZASADY

 1. Każdy z Uczestników Wydarzenia może wybrać dowolną dyscyplinę i dowolny dystans, który należy pokonać w dniach 16-31 października 2021. 
 2. Uczestnik może podjąć wyzwanie ukończenia całej triady. Warunkiem ukończenia triady jest pokonanie wszystkich trzech dyscyplin na dowolnych dystansach związanych z tą dyscypliną.
  Wybierając konfigurację 5-10-15 (5 km marsz, 10 km bieg, 15 km rower) Uczestnik będzie brał udział w specjalnej klasyfikacji.
 3. Uczestnik swoją aktywność może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem pokonania. 
 4. Uczestnik może skorzystać z dedykowanej aplikacji mierzącej dystans i czas.
 5. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie www.biegpocztypolskiej.pl. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem. Formularz do przesłania wyników będzie aktywny do 4 listopada 2021 włącznie. 
 6. Przy korzystaniu z dedykowanej aplikacji Uczestnik nie musi przesyłać wyniku w sposób opisany w pkt 5 powyżej. Wynik z aplikacji będzie przesyłany automatycznie po ukończonej aktywności.
 7. Zgłoszenie można wpisać tylko raz w terminie do 4 listopada 2021.
 8. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
 9. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu lub przesłany przez aplikację.
 10. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie www.biegpocztypolskiej.pl.
 11. Pakiety wraz z medalem, za ukończoną aktywność, będą wysyłane w ciągu 4-5 tygodni od przesłania wyników przez Uczestnika. 

OPŁATY

Rejestrując się do Wirtualnego Biegu Poczty Polskiej wspierasz Fundację “Pocztowy Dar”. Z każdej opłaty startowej 5 zł zostanie przekazane na pomoc małym klubom sportowym. 

 1. Uczestnik ponosi koszty opłaty wpisowej bez względu na dyscyplinę i dystans:
  • 49 zł – pakiet z numerem startowym, chustą wielofunkcyjną i medalem;
 2. Uczestnik całej Triady (marsz + bieg + rower) ponosi koszty opłaty wpisowej:
  • 59 zł – pakiet z numerem startowym, chustą wielofunkcyjną i medalem;
 3. Dodatkowo, za dopłatą można zamówić okolicznościową koszulkę techniczna marki AdRunaLine w limitowanej wersji Wirtualnej Triady Sportowej w cenie 55 zł,

Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe (Blikiem lub przelewem) lub bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA oraz dopiskiem “Triada Sportowa”. 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 

KLASYFIKACJE

 1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą następujące klasyfikacje na każdym z dystansów, oraz dodatkowo w Triadzie 5-10-15:
  1. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),
  2. Klasyfikacje wiekowe:
   • dzieci i młodzież poniżej 18 r.ż.
   • K-20, M-20 (rocznik 2003 – 1992)
   • K-30, M-30 (rocznik 1991-1982)
   • K-40, M-40 (rocznik 1981-1972)
   • K-50, M-50 (rocznik 1971 – 1962)
   • K-60, M-60 (rocznik 1961 – 1952)
   • K-70, M-70 (rocznik 1951 i starsi)
   • wózkarze

NAGRODY

 1. Zdobywcy I miejsc w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) na każdym dystansie, w każdej dyscyplinie otrzymają puchary. Puchary zostaną wysłane pocztą.
 2. Zdobywcy I miejsc w generalnej klasyfikacji dodatkowej – Triady 5-10-15 kobiet i mężczyzn otrzymają puchary. Puchary zostaną wysłane pocztą. Aby wziąć udział w klasyfikacji Triady 5-10-15 należy ukończyć 5 km marszu, 10 km biegu i 15 km jazdy rowerem.
 3. Klasyfikacje wiekowe nie będą nagradzane. Klasyfikacje prowadzone są jedynie w celach informacyjnych, poglądowych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Wydarzenia apelujemy o przestrzeganie zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem, marszem lub/i rowerem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu w sposób inny niż na własnych nogach w marszu i biegu oraz rowerem w przypadku jazdy na rowerze. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach i zgłaszające ten fakt w formularzu rejestracyjnym (w dyscyplinie bieganie).  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Wydarzenia informacji dotyczących Wydarzenia oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym z Grupą Kapitałową Poczty Polskiej, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator oraz spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 3 i 4 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Wydarzenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Wydarzenia.
 6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

——————————————————————————————————————–

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

 

Podziel się ze znajomymi

 • Partnerzy