17 września 2020

Regulamin

Podziel się ze znajomymi

Regulamin – Wirtualny Bieg Poczty Polskiej

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Wirtualnego Biegu Poczty Polskiej, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

Współorganizatorem Biegu jest Poczta Polska Spółka Akcyjna.

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.
 4. Uczczenie rocznicy utworzenia polskiej administracji pocztowej.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawodnik może odbyć Bieg w dniach 10-18 października 2020.
 2. Zawodnik ma do wyboru następujące dystanse: 2 km, 5 km, 10 km.
 3. Decydując się na ukończenie triady biegowej, zawodnik musi ukończyć dystanse 2 km + 5 km + 10 km w okresie trwania Biegu, przy czym każdy z dystansów należy pokonać innego dnia.
 4. Zawodnik swój dystans może pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.
 5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników nie obowiązuje limit czasu na żadnym z dystansów.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Ograniczenia wiekowe na poszczególnych dystansach:
  • na dystansie 2 km nie ma ograniczeń wiekowych co do uczestnictwa – na tym dystansie mogą startować również dzieci.
  • na dystansie 5 km prawo startu mają osoby urodzone w roku 2008 lub wcześniej.
  • na dystansie 10 km prawo startu mają osoby urodzone w roku 2005 lub wcześniej.
 2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim oraz z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia możliwe są do 18 października 2020 roku włącznie.
 5. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.
 6. W każdym pakiecie startowym znajdować się będzie okolicznościowa bawełniana koszulka, magnes oraz medal. 
 7. Każdy z zawodników może dokupić koszulkę techniczną marki AdRunaline do swojego pakietu. 

VI. ZASADY

 1. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans (do wyboru) 2 km, 5 km, 10 km. Wskazany dystans można pokonać w dniach 10-18 października. 
 2. Uczestnik może podjąć wyzwanie ukończenia triady biegowej. Warunkiem ukończenia triady jest pokonanie wszystkich trzech dystansów 2 + 5 + 10 km, przy czym każdy dystans należy pokonać innego dnia.
 3. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem pokonania. 
 4. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie www.biegpocztypolskiej.pl. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
 5. Zgłoszenie można wpisać tylko raz. 
 6. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
 7. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu.
 8. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie www.biegpocztypolskiej.pl.
 9. Pakiety wraz z medalem, za ukończony bieg, będą wysyłane w ciągu 4-5 tygodni od przesłania wyników przez Uczestnika. 
 10. Pakiet można odebrać osobiście w Białymstoku.

VII. OPŁATY

Rejestrując się do Wirtualnego Biegu Poczty Polskiej wspierasz Fundację Pocztowy Dar. Z każdej opłaty startowej 5 zł zostanie przekazane na pomoc szkolnym klubom sportowym z małych miejscowości. 

 1. Każdy uczestnik Biegu na 2 km ponosi koszty opłaty wpisowej:
  • 19 zł – pakiet z numerem startowym i medalem;
  • dodatkowo, za dopłatą można zamówić koszulkę techniczna marki AdRunaLine w limitowanej wersji Wirtualnego Biegu Poczty Polskiej w cenie 55 zł,
 2. Każdy uczestnik Biegu na 5 km i 10 km ponosi koszty opłaty wpisowej:
  • 49 zł – pakiet z numerem startowym, okolicznościową bawełnianą koszulką,  i medalem;
  • dodatkowo, za dopłatą można zamówić koszulkę techniczna marki AdRunaLine w limitowanej wersji Wirtualnego Biegu Poczty Polskiej w cenie 55 zł,
 3. Każdy uczestnik triady biegowej (2 km + 5 km + 10 km) ponosi koszty opłaty wpisowej:
  • 49 zł – pakiet z numerem startowym, okolicznościową bawełnianą koszulką,  medalem;

Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe (Blikiem lub przelewem) lub bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA oraz dopiskiem “Bieg Poczty Polskiej”. 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Firma zarządzająca panelem zapisów STS-2 s.c. T.Kurkowski i M.Kwiatkowski jest odpowiedzialna za ewentualne reklamacje wynikające z płatności online i kartami kredytowymi.

VIII. KLASYFIKACJE

 1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą następujące klasyfikacje na każdym z dystansów, oraz dodatkowo w triadzie biegowej (2+5+10km):
  1. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),
  2. Klasyfikacje wiekowe:
   • dzieci do 11 roku życia (rocznik 2009 i młodsi) – tylko w biegu na 2 km
   • K-12, M-12 (rocznik 2008 – 2001) 
   • K-20, M-20 (rocznik 2000 – 1991)
   • K-30, M-30 (rocznik 1990-1981)
   • K-40, M-40 (rocznik 1980-1971)
   • K-50, M-50 (rocznik 1970 – 1961)
   • K-60, M-60 (rocznik 1960 – 1951)
   • K-70, M-70 (rocznik 1950 i starsi)
   • wózkarze

IX. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) na każdym dystansie otrzymają puchary. Puchary zostaną wysłane pocztą.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy o przestrzeganie zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach i zgłaszające ten fakt w formularzu rejestracyjnym.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym z Grupą Kapitałową Poczty Polskiej, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator oraz spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 3 i 4 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

——————————————————————————————————————–

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

 

 • Partnerzy